مراجع ارجمند،

فرم زیر به منظور سنجش اثر بخشی جلسات کوچینگ طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است. پرسشهای مطروحه در این فرم، مربوط به ارزیابی موقعیت جنابعالی در خصوص موضوعات طرح شده در جلسه صفر، پیش از برگزاری جلسات کوچینگ می باشد. لطفا با توجه به موضوعات و اهداف مطروحه در جلسه صفر ، موقعیت فعلی خود را از طریق انتخاب یکی از گزینه ها مشخص نمایید.

پیشاپیش از حسن همکاری شما در تکمیل این فرم صمیمانه متشکریم.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام شرکت(ضروری)
فاصله جایگاه فعلی خود را نسبت به اهداف تعیین شده، در چه حد ارزیابی می نمایید؟(ضروری)
دستیابی به اهداف تعیین شده در جلسه صفر، تا چه حد در بهبود اهداف سازمانی موثر می باشد؟(ضروری)
دستیابی به اهداف تعیین شده در جلسه صفر ، تا چه حد در توسعه فردی شما تاثیر گذار می باشد؟(ضروری)
نسبت به رفتارهای خود و میزان تاثیر آن بر دیگران در رابطه با موضوع جلسات کوچینگ، چقدر آگاه هستید؟(ضروری)
تا چه میزان نسبت به نقاط قوت و توانمندی های خود در موضوعات تعریف شده آگاه می باشید؟(ضروری)
تا چه حد نسبت به موانع و باورهای محدود کننده خود در مسیر دستیابی به اهداف تعریف شده آگاه می باشید؟(ضروری)
توانمندی خود را در مواجه و حل موضوعات مشابه تا چه میزان ارزیابی می نمایید؟(ضروری)
توانمندی خود را در مواجه و حل سایر چالشهای سازمانی چطور ارزیابی می کنید؟(ضروری)