مراجع ارجمند،

پرسشنامه زیر به منظور سنجش اثر بخشی جلسات برگزار شده کوچینگ طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است. پرسشهای مطروحه در این فرم، مربوط به ارزیابی موقعیت جنابعالی در خصوص موضوعات طرح شده در جلسه صفر، پس از اتمام برگزاری جلسات کوچینگ می باشد. لطفا با توجه به موضوعات و اهداف مطروحه در جلسه صفر ، موقعیت فعلی خود را از طریق انتخاب یکی از گزینه ها مشخص نمایید.

پیشاپیس از حسن همکاری شما در تکمیل این فرم صمیمانه متشکریم.

نام و نام خانوادگی(ضروری)
نام شرکت(ضروری)
پس از جلسات کوچینگ، فاصله جایگاه خود را نسبت به اهداف تعیین شده، به چه میزان ارزیابی می نمایید؟(ضروری)
برگزاری جلسات کوچینگ ، تا چه حد در دستیابی به اهداف سازمانی تاثیر گذار بوده است؟(ضروری)
برگزاری جلسات کوچینگ در راستای موضوع فوق، تا چه حد در توسعه فردی شما تاثیر گذار بوده است؟(ضروری)
پس از جلسات کوچینگ، تا چه حد نسبت به رفتارهای خود و تاثیر آنها بر دیگران آگاه شده اید؟(ضروری)
پس از جلسات کوچینگ، به چه میزان نسبت به نقاط قوت و ضعف خود، آگاه تر شده اید؟(ضروری)
جلسات کوچینگ به چه میزان در آگاهی به موانع ذهنی و باورهای محدود کننده شما در مسیر دستیابی به اهداف موثر عمل نموده است؟(ضروری)
پس از جلسات کوچینگ ، توانمندی خود را در مواجهه و حل موضوعات مشابه تا چه میزان ارزیابی می نمایید؟(ضروری)
پس از جلسات کوچینگ ، توانمندی خود را در مواجهه و حل سایر چالشهای سازمانی چطور ارزیابی می کنید؟(ضروری)